ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท ซุ่นเซ่งฮวดง่วนกี่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495000222
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2495 พ.ศ. (72 ปี 5 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
11/1/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 206 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25941 การผลิตถังถังกลมขนาดใหญ่ (ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร) และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ทำจากโลหะ