ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนซุ่นฮวด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495000117
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/1/2495 พ.ศ. (72 ปี 4 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
5/1/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3584-3586 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15209 การผลิตรองเท้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น