ห้างหุ้นส่วนสามัญ กังไถ่หยู

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494003988
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/12/2494 พ.ศ. (72 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/12/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1541 ช. ถนนหลังสถานีรถไฟปากคลองสาน แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16230 การผลิตภาชนะบรรจุที่ทำจากไม้