ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท เจี๊ยบเซ้ง

CHIAP SENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494003902
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/11/2494 พ.ศ. (72 ปี 4 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
21/11/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 153 ถนนบันทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10419 การผลิตน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น