ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตั้งเคี่ยนไท้ง้วน

TAN KIEN TAI NGUAN

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตั้งเคี่ยนไท้ง้วน (ID: 0102494003660) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/10/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 86-88 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเชื้อเพลิง สินแร่ โลหะโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102494003660
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/10/2494 พ.ศ.
(72 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
27/10/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง