ห้างหุ้นส่วนสามัญ ต.เจริญนิช

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494003546
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/10/2494 พ.ศ. (72 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
11/10/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ถนนหลวง ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้