ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวางเซ่งฟัด

KWANG SENG FALT

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494002990
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/8/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/8/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 242 ถนนตรอกตลาดหลวง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 30110 การต่อเรือใหญ่และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ