ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมทอง

RUAM THONG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494002825
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/8/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
14/8/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 43 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10802 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม