ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี่น้องจุงหว่าง

CHUN WANG BROTHERS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494002370
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
24/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 37,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 179 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15110 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสีหนังขนสัตว์