ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงงานน้ำมันเลี่ยงเอียะ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494001616
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/6/2494 พ.ศ. (72 ปี 10 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
19/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 49 หมู่ที่ 10 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10419 การผลิตน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น