ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทเคี่ยนเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494001543
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/6/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
14/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 371 ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10619 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเมล็ดธัญพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น