ห้างหุ้นส่วนสามัญ เหม่าหลง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494001101
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/5/2494 พ.ศ. (72 ปี 11 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/5/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 24,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 69 ถนนสองพระ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23102 การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว