ห้างหุ้นส่วนสามัญ นาดเจริญ

NAD CHAROEN REGISTEREC ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494000873
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/3/2494 พ.ศ. (73 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
19/3/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 110,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 22/6 ถนนซอยนานาเหนือ แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02100 วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้