ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิ้นง้วน

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494000750
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2494 พ.ศ. (73 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/3/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 926ซ. ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น