ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศรีอยุธยา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494000725
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/2/2494 พ.ศ. (73 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
23/2/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 126/2 ซอยวัจนะรัตน์ ถนนดาวคนอง-จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23942 การผลิตปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์