ห้างหุ้นส่วนสามัญ กว๊องเชียงเส็ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494000687
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2494 พ.ศ. (73 ปี 3 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
20/2/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 27ง. ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า