ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตั๊กเส็ง

TUK SENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494000504
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2494 พ.ศ. (73 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/2/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,050,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 847 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16102 การอบและการอัดน้ำยาไม้