ห้างหุ้นส่วนสามัญ นายกี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493002163
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/10/2493 พ.ศ. (73 ปี 7 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
26/10/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 362 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10749 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งอื่นๆ ที่คล้ายกันซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น