ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทแชมเปี้ยนสปอร์ต

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493001841
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/8/2493 พ.ศ. (73 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/8/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 465-467 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32309 การผลิตอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น