ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่

KWANG TIANG DISPENSARY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493001795
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/8/2493 พ.ศ. (73 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
18/8/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1-3 ตรอกสพานหัน แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค