ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตันตัมฮั้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493001248
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/6/2493 พ.ศ. (73 ปี 10 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
3/6/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/14,15 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10795 การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค