ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตังลิบเซียง

TANG LIB SIANG CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493000951
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2493 พ.ศ. (74 ปี 20 วัน ที่แล้ว)
4/4/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 70,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 335 ถนนยมราชสุขุม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47630 การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ