ห้างหุ้นส่วนสามัญ ย่งโหมว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493000501
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2493 พ.ศ. (74 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/2/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 360,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 207/1 ถนนเจริญเวียง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป