ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทอุตสาหกรรมยางยูไนเต็ด

THE UNITED RUBBER REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493000128
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/1/2493 พ.ศ. (74 ปี 4 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
10/1/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 153 ซอยมาดีไปดี ถนนกรุงเทพ-สมุทรปราการ แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15202 การผลิตรองเท้ายาง