ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวงย่งเส็ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492002984
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2492 พ.ศ. (75 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
27/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 286-288 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11049 การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น