ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492002691
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/1/2492 พ.ศ. (75 ปี 4 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 272 ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า