ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท ศิลป์ไทยภาพยนต์

THE THAI ARTIST FILM REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492001732
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/7/2492 พ.ศ. (74 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/7/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 696 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
วัตถุประสงค์ 93299 กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น