ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิ่งแก้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492001244
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/3/2492 พ.ศ. (75 ปี 29 วัน ที่แล้ว)
25/3/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1214 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14112 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก