ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรรไกรทอง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492000272
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/2/2492 พ.ศ. (75 ปี 3 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
10/2/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 453/1-2 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า