ห้างหุ้นส่วนสามัญ คาซันจันด์แอนด์ซันส์

KHAZAN CHAND & SONS

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491001101
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/3/2491 พ.ศ. (76 ปี 15 วัน ที่แล้ว)
29/3/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 217 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า