ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตังฮั้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000945
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2491 พ.ศ. (76 ปี 2 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
26/1/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 264 ถนนในตลาดท่าเตียน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11011 การผลิตสุรากลั่น