ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามไม้ไผ่ทอง

THE SIAM GOLDEN BAMBOO COMPANY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000414
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/5/2491 พ.ศ. (76 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
1/5/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 180,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1045 ถนนบรรทัดทอง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16299 การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น