ห้างหุ้นส่วนสามัญ น่ำห้อยหย่งไห่กงซือ

NAM HAI STORE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490000917
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/7/2490 พ.ศ. (76 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
11/7/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 71 ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15209 การผลิตรองเท้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น