ห้างหุ้นส่วนสามัญ เที่ยเซี้ยง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490000526
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/8/2490 พ.ศ. (76 ปี 7 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
25/8/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 63 ถนนซอยพิพากษา 2 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10302 การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง