ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชะแล็กไทย

SIAMESE SHELLAC REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490000453
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/5/2490 พ.ศ. (76 ปี 10 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
28/5/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 515 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20221 การผลิตสีน้ำมันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกันและน้ำมันทาไม้