ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวางไท้เฮียง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490000381
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2490 พ.ศ. (77 ปี 29 วัน ที่แล้ว)
23/4/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 8 ตรอกโรงบ่อน แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ