ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตั้งมุ้ยเสงฮั่วกี่

TAN MEE SENG HOA KEE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490000151
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/1/2490 พ.ศ. (77 ปี 4 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
29/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 416 ถนนสำเพ็ง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66123 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ