ห้างหุ้นส่วนสามัญ ควงเลี่ยนเส็ง

KWONG LIN SHING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102489000666
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2489 พ.ศ. (77 ปี 6 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/12/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 18,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 109 ถนนจุฬาลงกรณ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23109 การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น