ห้างหุ้นส่วนสามัญ เหลี่ยนฮับโรงงานหลอมแก้ว

LIAN HAB GLASS FACTORY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102488000310
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/9/2488 พ.ศ. (78 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
6/9/1945 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,500 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 235 ถนนจุฬาลงกรณ์ 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23109 การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น