ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซิ้นฮะเฮง

SIN HAH HENG

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102486000207
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/8/2486 พ.ศ. (80 ปี 8 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
3/8/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 374 ถนนเชิงสะพานสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10612 การผลิตแป้งจากข้าว