ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงงานส้างเครื่องมืออุตสาหกรรม

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102486000061
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/7/2486 พ.ศ. (80 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/7/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,500 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 353 ถนนพระสุเมร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25939 การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น