ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไท้ง่วนเฮง

L. RATANA TRADING

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102485000017
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/8/2485 พ.ศ. (81 ปี 7 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
14/8/1942 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 350,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 141 ถนนตรอกวัดใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 24311 การหล่อเหล็ก