ห้างหุ้นส่วนสามัญ จีนเสง

CHIN SENG

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102484000102
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2484 พ.ศ. (83 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/2/1941 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 960 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์