ห้างหุ้นส่วนสามัญ วิเชียรโชติ 1

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102483000206
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/7/2483 พ.ศ. (83 ปี 10 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
12/7/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1 ถนน ก. ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 64925 การบริการของโรงรับจำนำ