ห้างหุ้นส่วนสามัญ คูน่ำเซ่งฮวดแอนด์ซันส์

KHOO NAM SENG HUAT & SONS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102482000407
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/12/2482 พ.ศ. (84 ปี 4 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/12/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1433 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว