ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามสามัคคีโลหะการ

SIAM UNION MINING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102481000047
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/7/2481 พ.ศ. (85 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/7/1938 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 612 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ B การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน
วัตถุประสงค์ 08999 การทำเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะและเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น