ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.แอนด์ยี.ทรัสตี

T & G TRUSTEE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102479000019
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/5/2479 พ.ศ. (88 ปี 5 วัน ที่แล้ว)
25/5/1936 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง เลขที่ 26/1 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 77299 การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น