ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามกสิกร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102473000041
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/6/2473 พ.ศ. (94 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
2/6/1930 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 15 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01121 การปลูกข้าวเจ้า