ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนเซ่นฮงแอนด์โก

NOUANG SENGHONG & CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102471000079
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/1/2471 พ.ศ. (96 ปี 5 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/1/1928 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 912 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้