ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.เอส.เศรษฐีแอนด์โก

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102470000113
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/9/2470 พ.ศ. (96 ปี 7 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
6/9/1927 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 551 ถนนสำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01291 การปลูกต้นยางพารา